Dự toán chi phí

NEW PORTER H150 - 1.5 Tấn

Giá (VNĐ): 399.000.000 ₫

Phí trước bạ (2%): 7.980.000 ₫

Phí đường bộ : 4.000.000 ₫

Bảo hiểm thân vỏ (1.65%): 6.583.500 ₫

Phí đăng ký : 2.000.000 ₫

Phí đăng kiểm : 2.000.000 ₫

Tổng chi phí đăng ký: 22.563.500 ₫

TỔNG CỘNG: 421.563.500 ₫